Zapewniamy

  • Indywidualne podejście do klienta
  • Poufność informacji
  • Bezpieczeństwo powierzonych dokumentów
  • Terminowość
  • Rzetelnosć

Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów Zaświadczenie Państwowej Komisji ds.Doradztwa Podatkowego Wpis na listę Doradców Podatkowych

Nasza kadra

  • Młoda
  • Ambitna
  • Zaangażowana
  • Stale podnosząca kwalifikacje

Księgi Handlowe

1. Tworzenie planu kont.
2. Pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych.
3. Ewidencja kosztów i przychodów.
4. Ewidencja podatku od towarów i usług.
5. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.
6. Prowadzenie raportów kasowych.
7. Ewidencja paliwa do ochrony środowiska.
8. Ewidencja środków trwałych.
9. Ewidencja wyposażenia.
10. Rozliczenia właścicieli.
11. Rozliczanie delegacji.
12. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Zestawienie przepływów pieniężnych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
13. Sporządzanie raportów do Gus-u.
14. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
15. Ustalanie polityki rachunkowej i obiegu dokumentów.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

1. Ewidencja kosztów i przychodów.
2. Ewidencja podatku od towarów i usług.
3. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.
4. Ewidencja środków trwałych.
5. Ewidencja wyposażenia.
6. Ewidencja przebiegu pojazdu.
7. Rozliczanie delegacji.
8. Rozliczanie właścicieli.
9. Ewidencja paliwa do ochrony środowiska.
10. Sporządzanie raportów do GUS-u.
11. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

Ewidencja ryczałtowa

1. Ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym.
2. Prowadzenie ewidencji sprzedaży.
3. Sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
4. Sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości.
5. Sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kadry i płace

1. Naliczanie wynagrodzeń.
2. Obliczanie comiesięcznych zaliczek podatku dochodowego od pracowników.
3. Sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
4. Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
5. Sporządzanie raportów RMUA.
6. Sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS.
7. Sporządzanie comiesięcznych wniosków o refundację kosztów poniesionych z tytułu zatrudniania młodocianych
8. pracowników do OHP.
9. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
10. Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
11. Wystawianie zaświadczeń związanych z ewidencją płac.

Urzędy i oplaty

1. Deklaracje.
2. Wyprowadzanie zaległości podatkowych.
3. Sporządzanie wniosków i podań.
4. Pomoc w razie kontroli.
5. Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami państwowymi.
6. Obliczanie opłat i podatków.
7. Sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska. 8. Sporządzanie deklaracji DT-1 dla celów obliczenia podatku od środków transportu.

Pozostałe usługi

1. Ewidencja księgowa projektów finansowanych ze środków UE.
2. Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu.
3. Wyprowadzanie zaległości księgowych.